Voorwaarden

Beo is een organisatie die lesmateriaal bij films maakt. Daarnaast kan beo worden benaderd in geval van te schrijven teksten voor culturele instellingen.

Een instelling of opdrachtgever kan een aanvraag indienen om een lesbrief te maken rondom een film of thema.
Beo vervaardigt een offerte voor elke opdracht. Zij hanteert daarbij een prijs die gebaseerd is op het formaat van de lesbrief.
De algemeen geldende prijzen zijn opvraagbaar.
Beo behoudt zich het recht voor om volgens haar eigen doelstellingen te werken. Middels een overeenkomst met beo verklaart een opdrachtgever akkoord te gaan met gemaakte afspraken en de voorwaarden die beo heeft opgesteld.
Voor inhoudelijke aspecten betreffende het materiaal verwijzen wij naar onze doelstelling en didactische onderbouwing.

Lesmateriaal:
Beo werkt in opdracht aan lesmateriaal, waarbij zij zich met betrekking tot het copyright het volgende recht voorbehoudt.
In het materiaal is altijd de volgende tekst opgenomen:
· Deze lesbrief is gemaakt door ....... (deelnemers BEO) in opdracht van ....(naam opdrachtgever) Op aanvraag kunnen docenten extra informatie krijgen.
· E-mail adres: beo
· © Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
Behalve de bescherming die het copyright biedt inzake duplicatie van het materiaal, wordt met deze tekst de in onze doelstelling beoogde didactische opbouw gegarandeerd.

Mocht de opdrachtgever gedurende de samenwerking de overeenkomst willen opzeggen, dan zal beo de gewerkte uren in rekening brengen volgens een tarief van € 56.75 per uur, tot een maximum van de overeengekomen totaalprijs.

De instelling die ons materiaal gebruikt krijgt een gebruikersrecht dat samengaat met een afspraak betreffende haar duplicatiemogelijkheden.
Ons materiaal zal voor scholieren ruim voorhanden zijn op het internet. Instellingen dan wel scholen die op grotere schaal (meer dan 1 kopie) van ons materiaal gebruik willen maken dienen daartoe toestemming te vragen bij beo. Dit geldt ook voor instellingen die ons materiaal (gratis) verspreiden (via de kassa of anderszins in de instelling).

 

home
Advies
Archief
Artikelen
Film
Handleiding
Lesbrieven
Reageren
Theater
Tips-CKV
TV-Tips